Stadgar

Antagna vid årsmötet 1999, reviderade 2003 och 2009

§1
Traktörklubbens ändamål är att främja en kamratlig samvaro mellan klubbens medlemmar.

§2
För medlemskap erfordras att man är eller varit verksam inom hotell- och restaurangbranschen. Person som klubben särskilt vill hedra kan utses till Hedersmedlem.

§3
Till ny medlem kan den person väljas som är verksam inom hotell- och restaurangbranschen och som till styrelsen föreslagits av två faddrar inom Traktörklubben. Styrelsen skall tillkännage inkomna förslag för medlemmarna.
Om någon medlem motsätter sig föreslaget inval, ska det anmälas till styrelsen och förslaget hänvisas då till Traktörklubbens årsmöte för omröstning. I sådant fall krävs röstmajoritet.
Ny invald medlem erhåller skriftlig inbjudan till klubben och dess nästa sammankomst.

§4 Vid årsmöte väljs sju aktiva personer att ingå i styrelsen: Traktör, vice Traktör, Munskänk samt fyra ledamöter som har till uppgift att arrangera årsmöte och sammankomster samt ansvara för klubbens ekonomi. Ledamöter väljs växelvis för en period av två år: Traktören och två ledamöter vartannat år och Munskänk, vice traktör och två ledamöter vartannat år.

§5 Det åligger styrelsen att tillse att klubbens stadgar följs och klubbens intressen tillvaratas. Sammankallande till möte är klubbens Traktör, som även ska leda klubbens möten. Sekreterare och protokollförare är klubbens vice Traktör. Kassör och ansvarig för klubbens räkenskaper och förvaltning är klubbens Munskänk. Klubbens medel ska finnas på bankkonto eller postgiro.

§6
Årsmötet ska utse två revisorer. Dessa väljes för ett år och ska på klubbens årsmöte redogöra för klubbens ekonomiska ställning.

§7
Klubben ska hålla årsmöte under april eller maj månad samt ett gästabud under hösten. Till dessa sammankomster bör klubbens medlemmar inbjudas minst fem veckor i förväg. Däremellan har styrelsen att arrangera enklare sammankomster för en trivsam samvaro. Såväl årsmöte som övriga sammankomster bör subventioneras av klubben. På årsmöte ska följande punkter behandlas:
Räkenskaper och verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Val av styrelse och revisorer
Förslag till valnämnd
Fastställande av årsavgift
Förslag till stadgeändringar inkomna till styrelsen senast sex veckor före årsmötet
Inval av nya medlemmar enlig §3

§8 Stadgeändringar kan endast ske vid årsmöte. I kallelsen till årsmöte ska anges inlämnade förslag till stadgeändringar.

§9 Traktörklubben administrerar stipendium från Bengt Nordqvists stiftelse avsett för yngre yrkesmän eller kvinnor verksamma i Traktörmedlems rörelse.

§10
I händelse antalet medlemmar i klubbenunderstiger sju, ska klubben upplösas och eventuella tillgångar överlämnas till välgörande ändamål med anknytning till hotell- och restaurangbranschen.